מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודי מחקר (דוקטור)
לימודים במסלול המחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | מדריך לעבודת גמר | תוכנית הלימודים | סמינר | עבודת גמר | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר וציון סופי

40.1.2.2 דרישות החוגים ותנאי מעבר
תוכנית הלימודים תבטא כיוון התמחות מוגדר ותיקבע ע"י ועדת הלימודים החוגית. הינך חייב לעמוד בדרישות שלהלן על-מנת להשלים לימודים לתואר במסלול זה:
1) תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' - תנאי להמשך לימודיך לתואר מוסמך הוא ממוצע של 70 בהיקף של 8 נ"ז לפחות (לא כולל קורסי השלמה) + תוכנית לימודים ותוכנית עבודת גמר מאושרת ע"י המדריך וראש החוג.
2) לצבור 24 נ"ז (32 נ"ז בחוג 717) על פי תוכנית הלימודים (סעיף 40.1.2.4) שנקבעה לך, כולל סמינר אחד מהחוג (2 סמינרים בחוג 717)(כאמור בסעיף 40.1.2.5).
3) להכין ולמסור עבודת-גמר (כאמור בסעיף 40.1.2.6).
4) לעמוד בבחינות בקורסים ובעבודת-הגמר (ציון המעבר בכל קורס הוא 60).