מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודי מחקר (דוקטור)
לימודי הכנה למוסמך
ד) ללימודי "הכנה למוסמך" יוכל להגיש מועמדות:
"בוגר" כאמור בסעיף א' לעיל, שציונו הסופי בלימודי ה"בוגר" הוא בתחום 5 הנקודות מתחת לציון הנדרש
תוכנית לימודי ההכנה תוכן ע"י ועדת הלימודים, ותהיה בהיקף שבין 30-15 נ"ז, וזאת מקורסי "בוגר" (למעט קורסי חובה של שנה א') כמפורט להלן. מועמד שיתקבל ללימודי הכנה, יוכל להציג מועמדותו ללימודי "מוסמך", רק לאחר שישלים את כל לימודי ההכנה, וישיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.
משך לימודי הכנה למוסמך מוגבלים לשנה.
לימודי ההכנה לא יהוו חלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך".
הערה: מועמדים לשנת ההכנה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההכנה. הם לא יוכלו
להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

להלן רשימת הקורסים מתוכם יבחרו קורסי הכנה למוסמך בחוגים:

לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.