מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודי מחקר (דוקטור)
לימודים במסלול המחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | מדריך לעבודת גמר | תוכנית הלימודים | סמינר | עבודת גמר | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר וציון סופי

40.1.2.7 בחינת-הגמר
א) בחינת-הגמר היא על נושאי עבודת-הגמר. הבחינה תשקף - מלבד התוכן העיוני והניסויי הקשור בעבודה במישרין - גם את הבנתו ובקיאותו של התלמיד בנושאים מדעיים כלליים, שיש להם זיקה לנושא העבודה.
ב) על התלמיד להבחן בתוך 4 שנים מתחילת לימודי ה"מוסמך" (ראה גם הערה בסוף סעיף 40.1.2.6). הבחינה היא בע"פ, ומותר לקיימה בצורת סמינר בנוכחות השופטים. כל מורה בחוג רשאי להיות נוכח בבחינה.
ג) השופטים בבחינת הגמר יהיו המדריך/ים והבוחנים ששפטו את עבודת הגמר, כמתואר ב- 40.1.2.6 סעיף קטן ח'. ראש החוג ישמש כיו"ר הבחינה והוא רשאי לתת ציון על הבחינה בעל פה.
ד) בתום הבחינה יקבל יו"ר הבחינה מהשופטים, באופן חשאי, ציון על הבחינה בעל פה. היו"ר ישקלל את הציונים כמתואר בסעיף 40.1.2.6 סעיף קטן י'. יו"ר הבחינה יערוך סיכום של השיפוט בנוכחות התלמיד והשופטים.
ה) ציון "מעולה" - 95 לפחות - בעבודה ו/או בבחינה, יינתן רק בהסכמת כל השופטים ויהיה מנומק. הציון שניתן על ידי כל אחד מהשופטים חייב להיות לפחות 95, אחרת, יינתן הציון 94 לכל היותר.
ו) לאחר הבחינה, יתקן התלמיד את עבודת הגמר שלו עפ"י הערות השופטים ובהתייעצות עם מדריכו, ויגיש לראש החוג 2 עותקים מודפסים ועותק אחד על גבי תקליטור בפורמט pdf של העבודה המאושרת על ידי המנחה, יחד עם טופס "הכללת עבודות מסטר במאגר מידע של האוניברסיטה העברית" (טופס הפקדה http://limudim.agri.huji.ac.il/general_8.html. . עותקים נוספים יועברו לשופטים על פי בקשתם. התיקונים יבוצעו כך שהציון הסופי יועבר למזכירות עד 31.3 לכל היותר. חריגה מרצף זמנים זה, תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור "עבודת גמר.
ז) הציונים - בחתימת השופטים - יועברו ע"י ראש החוג למזכירות, בצירוף 2 העותקים המודפסים והעותק הדיגיטאלי של עבודת הגמר המאושרת סופית. העותק הדיגיטלי יהיה מלווה ב"טופס הפקדה" מלא וחתום על ידי התלמיד והמנחה. העותקים יועברו ע"י המזכירות לספריית הפקולטה ולבית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.