מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודי מחקר (דוקטור)
לימודים במסלול הלא מחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | חונך | תוכניות הלימודים | סמינר | עבודת גמר עיונית | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר

40.1.3.3 חונך
עם הקבלה ללימודים, תיקבע ועדת הלימודים של החוג "חונך"(למעט לתלמידי חוגים 712,717,722), שיסייע לתלמיד בהכנת תוכנית לימודיו, וינחה אותו בהכנת עבודת הגמר העיונית. רשאי לשמש כחונך:
א) מורה או חוקר הרשאי לשמש כמדריך בעבודת גמר (ראה סעיף 40.1.2.3).
ב) מורה או חוקר שקיבל אישור אד-הוק מדקן הפקולטה לשמש כחונך.