מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודי מחקר (דוקטור)
לימודים במסלול הלא מחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | חונך | תוכניות הלימודים | סמינר | עבדות גמר עיונית | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר

40.1.3.4 תוכנית הלימודים
בתוך חודשיים מתחילת לימודיך עליך למסור לראש החוג תוכנית לימודים כוללת, מאושרת ע"י החונך. על התוכנית לכלול את נושא עבודת הגמר העיונית, קורסים במיכסה של 40 נ"ז לפחות (בחוג 717- 44 נ"ז לפחות), ושמות החוגים שבהם אתה רשום לסמינר. באישור ועדת הלימודים תוכל לכלול בתוכנית הלימודים, וללמוד במסגרת ה"מוסמך", קורסי "בוגר". במקרה זה תוכנית הלימודים תכלול 32 נ"ז (בחוג 717 – 35 נ"ז בחוגים 712,722 - 34 נ"ז) ברמת "מוסמך" לפחות. בחישוב ממוצע הציונים יוכרו רק קורסי "בוגר" שאושרו ע"י ו' הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך" ולא יותר מ-3 קורסים עד 8 נ"ז. בחוג 717 - עד 9 נ"ז. בחוגים 712,722 עד 6 נ"ז.
הנחיות נוספות כאמור בסעיף 40.1.2.4 תת-סעיפים ב', ג', ה', ו', ז' לעיל.