מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודי מחקר (דוקטור)
לימודים במסלול הלא מחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | חונך | תוכניות הלימודים | סמינר | עבודת גמר עיונית | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר

40.1.3.5 סמינר
כאמור בסעיף 40.1.2.5 לעיל לכל החוגים למעט חוג 717. בחוג 717 יש לרשום סמינריון עיוני (71108).