מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודי השלמה
לימודי הכנה למוסמך
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
לימודי מחקר (דוקטור)
לימודים במסלול הלא מחקרי
תנאי קבלה | דרישות החוגים ותנאי מעבר | חונך | תוכניות הלימודים | סמינר | עבודת גמר עיונית | בחינת גמר | משך הלימודים | זכאות לתואר

40.1.3.9 זכאות לתואר; ציון סופי
40.1.3.9.1 תנאי זכאות
א) מלאת את כל הדרישות האקדמיות (כגון: מיכסת נ"ז; רשימת קורסים בהתאם לתוכנית; הגשת תוכנית לימודים/עבודה מאושרת; ציוני מעבר בכל הקורסים; ממוצע סופי משוקלל 70 לפחות), בהתאם לתקנות.
ב) עבודת גמר עיונית שלך אושרה סופית (כולל תיקונים), ונמסרה למזכירות.
ג) השגת ציון 60 לפחות הן בעבדות הגמר העיונית והן בבחינת-הגמר.
ד) הסדרת כל חובותיך לאוניברסיטה (תשלומים, ספרים, וכ').
ה) פנית אל המזכירות - באמצעות הטופס המתאים - בבקשה לבדוק את זכאותך, וזאת בתוך 4 שנות לימודים מהשנה בה התחלת לימודיך.
תאריך הזכאות לתואר "מוסמך" יהיה התאריך שבו יהיו בידי המזכירות כל הציונים, כולל ציון על עבודת הגמר העיונית. באישור הזכאות לתואר לא יצויין ציון העבודה, אלא ציון הבחינה בלבד (למעט לחוג 717).

40.1.3.9.2 ציון גמר לתואר
תלמיד יודיע למזכירות (החוג/הפקולטה/ביה"ס) על סיום לימודיו לתואר. עם קבלת ההודעה תבדוק המזכירות את הזכאות לתואר ותחשב את ציון הגמר לתואר. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לתלמיד אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/או לשנות את תעודת התואר. על תלמיד שירצה לתקן ציונים בודדים לקבל את הסכמת הפקולטה ויקבל אישור נפרד על הציון.

40.1.3.9.3 ציון סופי
הציון הסופי לתואר ייקבע על בסיס המרכיבים הבאים (למעט חוגים 712,717,722): ממוצע ציוני הקורסים, עבודת גמר עיונית, עבודה ובחינת גמר (למעט חוגים 712,717,722). משקלם היחסי בציון הכולל נתון לשיקול דעת הפקולטה.
הציון הסופי של מי שסיים חובותיו (בכל החוגים למעט חוגים 712,717,722) יורכב מ-3 ציונים:
ציון על עבודת גמר עיונית 15% מהציון הסופי
ציון הבחינה בע"פ 15% מהציון הסופי
ציון ממוצע משוקלל של הקורסים 70% מהציון הסופי
ציון סופי סיכום של הנ"ל

בחוג לכלכלה
ציון ממוצע משוקלל של הקורסים והסמינריון 100% מהציון הסופי

בחוגים מדעי התזונה וביוכימיה ומדעי המזון
ציון על סמינר עיוני 30% מהציון הסופי ציון ממוצע משוקלל של הקורסים 70% מהציון הסופי ציון סופי סיכום של הנ"ל

40.1.3.10 הגדרה מילולית של ציון הגמר לתואר בתעודה
רמת הסיום נקבעת לפי מקומו היחסי של התלמיד בין המסיימים בפקולטה באותו המחזור (בתנאי שהציון לא יהיה נמוך מסף שנקבע לכל רמה), כמפורט להלן:40.1.3.11 טקס חלוקת תעודות
תעודת הגמר תוענק לתלמיד הזכאי לתואר בטקס המתקיים פעם בשנה, במועד שיפורסם. בקשה לבדיקת זכאות תתקבל עד 6 שבועות לפני הטקס. בקשה שתימסר בין תאריך זה לבין תאריך הטקס תטופל לאחר הטקס.

על מועד הטקס תישלח לתלמיד הזכאי לתואר הודעה אישית (אם לא קבלת את ההודעה עד 30.4 בשנה בה מתקיים הטקס, עליך להתקשר עם המזכירות טל' 08-9489189). הטקס מתקיים בכל שנה סמוך לסיום שנת הלימודים. התעודה מוענקת לתלמיד הזכאי בטקס של השנה שלאחר שנת סיום לימודיו. בטקס יקבל התלמיד תעודת גמר עם העתק, ו"אישור לימודים וציונים" בעברית.